Terms of Use

เงื่อนไขการให้บริการข้อตกลงในการใช้
Website ระหว่าง Thailand Toy Expo และผู้ใช้งาน

ผู้ใดที่เข้าใช้ Website ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
1. งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป จัดให้มี Website นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกค้า ศิลปิน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ (ผู้ใช้) งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล และ การ download โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ Website ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น
ข้อยกเว้น
2. ภาพสินค้า หรือ ข้อมูลบน Website เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ขายสินค้าและศิลปิน แต่ งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือศิลปิน โดยตรง งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ Website นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่
3. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โปจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ทั้งสิ้น
4. ข้อมูลใน Website อาจจะมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลด้วย
5. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ Web site ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก Web site นี้แต่โดยฝ่ายเดียว การเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม
6. Web site นี้มีการเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ Web site ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง กฎหมายที่บังคับใช้
7. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย บททั่วไป
8. งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
9. งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ Web site ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย
10. งานไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ

TERMS & CONDITIONS WEBSITE USAGE AGREEMENT BETWEEN THAILAND TOY EXPO AND THE USER

Use of this Site constitutes agreement with the following terms and conditions.
1. Thailand Toy Expo maintains this website (the “Site”) as a courtesy to those who may choose to access the Site (“Users”). The information presented herein is for informative purposes only. Thailand Toy Expo is pleased to allow Users to visit the Site and download and copy the information, documents and materials (collectively, “Materials”) from the Site for User use subject to the terms and conditions outlined below, and also subject to more specific restrictions that may apply to specific material within this Site. Condition of use
2. Information is obtained from sources believed to be relieable. Thailand Toy Expo does not warrant its completeness or accuracy for merchantability, fitness for a particular purpose. The information may be subject to change at anytime without notice. Any person wishing to obtain further clarification should do so only with a formal consultation with relevant authorities. Under no circumstances shall Thailand Toy Expo be liable for any loss, damage, liability or expense incurred or suffered which is claimed to resulted from use of this Site, Including without limitation, any fault, error, omission, interruption or delay with respect thereto. Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall Thailand Toy Expo be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, even if Thailand Toy Expo has been advised of the possibility of such damages.
3. User specifically acknowledges and agrees that Thailand Toy Expo is not liable for any conduct of any User.
4. This site may contain advice, opinions, and statements of various information providers and content providers. Thailand Toy Expo does not represent or endorse the accuracy or reliability of any advice, opinion, statement or other information provided by any information provider or content provider, or any user of this site or other person or entity. Reliance upon any such opinion, advice, statement, or other information shall also be at your own risk. Neither Thailand Toy Expo nor employees shall be liable to any User or anyone else for any inaccuracy, error, omission, interruption, timeliness, completeness, deletion, defect, failure of performance, computer virus, communication line failure, alteration of, or use of any content herein, regardless of cause, for any damages resulting therefrom.
5. As a condition of use of this Site, User agrees to indemnify Thailand Toy Expo from and against any and all actions, claims, losses, damages, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out User’s use of this Site, including without limitation any claims alleging facts that if true would constitute a breach by User of these terms and conditions. If User is dissatisfied with any material on this Site or with any of terms and conditions of use of this Site, User’s sole and exclusive remedy is to discontinue using this Site. Links to third-party websites
6. This Site contains links to third-party web sites. The linked sites are not under the control of Thailand Toy Expo and Thailand Toy Expo is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site. Thailand Toy Expo provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link does not imply endorsement of the linked site by Thailand Toy Expo. These sites may contain information that is copyrighted with restrictions on reuse. Permission to use copyrighted materials must be obtained form the original source. Applicable Law and Jurisdiction
7. This Agreement will be interpreted and enforced in accordance with the laws of Thailand. General
8. Thailand Toy Expo reserves its exclusive right in its sole discretion to alter, limit or discontinue the site or any Materials in any respect. Thailand Toy Expo shall have no obligation to take the needs of any user into consideration in connection therewith.
9. Thailand Toy Expo reserves the right to deny in its sole discretion any user access to this Site or any portion thereof without notice.
10. No waiver by Thailand Toy Expo of any provision of this Agreement shall be binding except as set forth in a writing signed by its duly authorized representative.